ستاره Obeliscاین بازی رتبه بدهید:

شرح: راه اندازی برج های مختلف دشمنان از حمله به پایگاه خود را. کسب درآمد برای ساخت بیشتر.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.