ویلیام و Slyاین بازی رتبه بدهید:

شرح: آیا نیاز به سرعت بازی مسابقه؟ این بازی زیبا برای سرعت مسابقه با زمان است. سعی کنید به پایان مرحله با بهترین زمان که شما می توانید. استفاده از فاصله برای سرعت بخشیدن به فشار بالا & پایین کلید های arrow به تغییر چرخ دنده ها & N کلید به نیترو استفاده


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی