خیابان چرخ 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: خیابان چرخ است بازگشت! شهرهای جدید و ماشین بیشتر با همان رانندگی عمل اعتیاد. انتخاب شما راننده خودرو ورزش و درایو خود را در سراسر خیابان پر از مخالفان تخصص.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.