صوتی جهان در دیوانهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هالک بسیار عصبانی است و او می خواهد به سر و صدا همه چیز را در چشم او. شما باید برای کمک به هالک برای ایجاد آسیب به همان اندازه که ممکن است به شهر قبل از زمان اجرا می شود و او را تبدیل به خود انسان صورت دکتر بروس بنر. استفاده از کلید های چپ و جهتراست به حرکت بالا و پایین کلیدهای جهت دار برای بالا رفتن از بالا و پایین دو طرف ساختمان مطبوعات فاصله برای پانچ و استفاده از کلید کنترل و کلید جهت در ترکیب به پرش. مراقب بودن برای تانک های ارتش، هلیکوپترها، و غیره و سعی کنید برای جلوگیری از گلوله در غیر این صورت بار گرانبها از دست بدهند.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی