خارپشتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: صدها نفر از ارتش روبات هالک به او اهلی را مورد حمله و هدف شما این است که نابود کردن روبات های بسیاری از که ممکن است. شما در هر حالت بازی که در آن هدف شما این است که بسیاری از نقاط نمره که حالت ممکن یا کلاسیک که در آن هدف شما این است که ضربه به عنوان بسیاری از ربات که ممکن است در یک پرش می توانید بازی. را فشار داده و نگه دارید دکمه ماوس برای افزایش کشتی سنگین و کندرو


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی