میامی کوسهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: سوار وحشی عمل بسته بندی شده زندگی روزمره از میامی کوسه تخریب و ضرب وشتم ملزم به پاره کردن صورت خود را حق از طریق صفحه نمایش را. نودب کوسه شدید انفجار شدید جرم نسل کشی از افراد بی گناه و آدرنالین پمپاژ جنون شامل. اخطار: بازی مانیتور شما منفجر خواهد شد.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی