فلاشر دیوانه 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: شما قوی ترین جنگنده در بخش شرقی پارک صنعتی Chendu و ماموریت شما این است که تبدیل به بهترین جنگنده در جهان است. بازی شما نقش یک قاتل قرارداد در 2 فلاشر دیوانه که در آن هدف شما این است که از بین بردن اراذل و اوباش است که بعد از شما و یا کشتن اراذل و اوباش که شما دریافت تکالیف. استفاده از کلید W را به حرکت، فشار یک کلید به حرکت چپ، D کلید به سمت راست حرکت می کند، S کلید به حرکت کردن، ñ کلید به پرش، استفاده از کلید B به حمله، دكتر مهم برای حمله ویژه خون و مطبوعات فاصله برای انتخاب سلاح.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی