قدرت رنجرز دینو تندراین بازی رتبه بدهید:

شرح: تامی مورد تاخت وتاز مرسر دکتر دام افتاده است و ماموریت شما این است که دیگر قدرت جنگلبانان برای نجات او را کمک کند. استفاده از تمام قدرت رنجرز


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی