فراراین بازی رتبه بدهید:

شرح: رئیس زندان


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی