صفحه اصلی سیمپسونها تعاملیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: در صفحه اصلی سیمپسونها تعاملی هدف شما بازدید هومر است


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی