اجرای اجرای پیچاین بازی رتبه بدهید:

شرح: پیچ نجات پنی صاحب خود را با پریدن از روی دشمنان و حمله به کمک. بنابراین پیچ و اجرا به همان سرعتی که شما می توانید بروید


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی