فوق العاده عجله چهار لهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: چیزی که از FantasticFour در این سر و صدا تا بازی اکشن کمک کند. استفاده از کلیدهای جهت دار و spacebar به انجام حرکت های مختلف سر و صدا به شکست هر یک از حریف و برنده این بازی! شعله در!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی