ماشین جنگیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: تیم ملی خود را در بیابان است و رشته تروریست ها همه جا هستند! به ماشین جنگی خود و سوار را از طریق خیابان های شهرستان که شما دوستان خود را نجات و اجرای بیش از دشمن!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی