شرک ñ اسلایداین بازی رتبه بدهید:

شرح: جمع آوری بسیاری از تاج که ممکن است در حالی که بیش از موانع پریدن.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی