مرد عنکبوتی 2--وب کلماتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: ماموریت شما این است که برای کمک به مرد عنکبوتی به بالا رفتن از ساختمان و مبارزه با بد Ock فیلم کارگردان تهیه کننده است. استفاده از موس یا صفحه کلید برای کلمات طلسم به مرد عنکبوتی صعود و یا مبارزه. در هر سطح شما باید برای تکمیل کار مورد نیاز است که یا کمک به مرد عنکبوتی برای رسیدن به بالای ساختمان و یا نبرد با توضیحات Ock پیشرفت به سطح بعدی است. کلمات طلسم است که از نامه های 4 یا بیشتر را برای کسب جایزه کاشی. موزائیک های پاداش نفع خود برای طلسم واژه ها بیشتر استفاده کنید. کامل چالش کلمه اضافی امتیاز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی