قدرت رنجرز آموزشاین بازی رتبه بدهید:

شرح: آموزش با رنجرز قدرت با تکمیل یک سری از 5 چالش ها!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی