و دژ محکم ترانسفورماتوراین بازی رتبه بدهید:

شرح: ترانسفورماتور و دژ محکم Autobot بازی برج دفاع توسط ال است شما باید شهر را به جلوگیری از فریب دفاع.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی