ماریو انتقام Bower توپ 2این بازی رتبه بدهید:

شرح: Bowser trys به آمار ماریو با توپ آتش. کمک ماریو برای جلوگیری از آن توپ.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی