برادران در ارتش به دست آورده در خوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: خودتان را برای جنگی خونین علیه برخی از دشمنان مهیب یک بند. ساقه همه اونا قبل از آنها حتی به شما کردم! موفق باشید!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی