GooseHead کشیدن مسابقهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: سوزاندن لاستیک در مسیر در کشیدن مسابقه! منتظر چراغ سبز روشن، پایکوبی گاز و پخش ماشین پرواز. سازمان دیده بان خود RPMs برای اطمینان شما منفجر نمی کردن موتور!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی