پری فرد پدر و مادر ریتم انقلاباین بازی رتبه بدهید:

شرح: راهنما Timmy Cosmo و واندا احیای شهر با ریتم و سحر و جادو و تبدیل Boresville به شهر نهایی حزب برای کودکان و نوجوانان!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی