سیمپسونها توپ از مرگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک هومر جمع آوری اشیاء سوار موتور سیکلت خود را در deathball.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی