رولرکوسترهای خالقاین بازی رتبه بدهید:

شرح: رسم یک مسیر و رولرکوسترهای عناصر به راهنمای خود مسافران به پرچم اضافه کنید. جمع آوری هدف تعدادی از سکه ها برای تکمیل هر سطح.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی