نبرد نهایی خرچنگاین بازی رتبه بدهید:

شرح: نبرد حماسی خرچنگ! لیزر شلیک موشک و گلوله به شکست خرچنگ پر از تله.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی