آلفا Megaman صفراین بازی رتبه بدهید:

شرح: این بازی plotlines گم شده بین سری Megaman X و megaman هستند تا صفر را پوشش می دهد. ادامه سری ماموریت های بیشتر خواهد شد در دسترس.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی