Lemmings دانشجوییاین بازی رتبه بدهید:

شرح: Lemmings دانشجویی است بازسازی فلش از Lemmings بازی کلاسیک. شما باید به کمک دانش آموزان برای رفتن به مهمانی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی