استاد پارکاین بازی رتبه بدهید:

شرح: استفاده از غرایز و مهارت برای تکمیل هر سطح ممکن از عطف تنگ و دشوار را به پارکینگ نزدیک. حتما در سمت راست نقطه توقف قبل از زمان اجرا می شود.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی