خشم کلانتراین بازی رتبه بدهید:

شرح: کلانتر برای تمیز کردن خیابان ها از همه مردم زندگی کم است که به علت آسیب شهر کوچک خود است. کمک به کلانتر به تفنگ پایین هر فرد مجرد است که در راه خود ایستاده و باعث آسیب به شهر خود را.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی