شهرستان در مبارزه بااین بازی رتبه بدهید:

شرح: گروه خطرناک از gangsters می شده messing اطراف شهر. به عنوان افسر مبارزه با شما برای کشتن gangsters و باند برتر تاکتیکی مبارزه با مهارت های استفاده از از بین بردن منصوب شده اند!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی