اجرای اجرای جریاین بازی رتبه بدهید:

شرح: جری برای فرار از تام به سوراخ موش خود را قبل از اینکه تام جلب او را کمک کند. جری سرقت یک تکه بزرگ از پنیر را از یخچال اما تام او را به عقب بر گردیم پنیر تعقیب است. کمک به جری برای غلبه بر همه موانع برای رسیدن به خانه خود قبل از تام catche


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی