صفحه اصلی سیمپسونها تعاملیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: راه رفتن مانند وجود زندگی می کنند از طریق خانه سیمپسونها. هدف شما این است که کامل خود را به لیست.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی