هانسل و گرتلاین بازی رتبه بدهید:

شرح: این کار عشق است. دست پيشينه و نقاشی همه اسکن شده و کار کردن با فلش.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی