آلیس مرده 2 استاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بیشتر پایین سوراخ خرگوش به پاسخ به پرسش های قدیمی و آشنایی با دوستان جدید در آلیس مرده Ep 2 هست.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی