بن 10 تاثیر بحرانیاین بازی رتبه بدهید:

شرح: انفجار meteors و مرحله از طریق موانع برای محافظت از زمین از هجوم کشنده باقی مانده.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی