بن 10، انتظار: کاهش رباتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بن 10 در ابعاد دیگر توسط Vilgax دام افتاده است. کمک به بن 10 برای یافتن خروج بدون توسط روبات Vilgax گرفتار.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی