بن 10 اسپور حملهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: اگر شما اجازه می دهد آنها را به فوران اسپور قاتل پایان دادن به جهان قرار داده است.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی