بتمن یخ سرد دروازهاین بازی رتبه بدهید:

شرح: اجتناب از توده و جمع آوری الماس برای پیشبرد سطح فکر


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی