بتمن crimewaveاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بذله گو رابین ربوده است و زمان کنترل سیگنال تلویزیون شهر گوتیک، ماموریت شما این است به نجات رابین و برای جلوگیری از طرح بد بذله گو.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی