بتمن اجرا اجرا



این بازی رتبه بدهید:

شرح: کمک بتمن فرار از خود pursiurs و فرار به آرامش تاریکی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی