کاپیتان ایالات متحده آمریکااین بازی رتبه بدهید:

شرح: بازی به عنوان کاپیتان ایالات متحده آمریکا و شلیک سربازان دشمن را از طریق سطوح مختلف به چالش برای حداکثر امتیاز.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی