بتمن و سوپر من ماجراهای جهان بهترین 1این بازی رتبه بدهید:

شرح: انتخاب بین بتمن و سوپرمن و حرکت به خروج در انتهای دیگر اتاق چالش.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی