قهرمان کارتوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: اگر قدرت رنجرز را دوست می دارید، این بازی برای شما ساخته شده است!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی