بتمن نجات نهاییاین بازی رتبه بدهید:

شرح: بتمن مبارزان جرم شخص دستگیر شده اند! او نیاز به استفاده از تفنگ خود را grapnel به نجات آنها از مجرمان در زمین. از بین بردن پایین در بال بال زدن سرعت و نجات قهرمانان هموطنان خود را!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی