Catwoman پیراستناین بازی رتبه بدهید:

شرح: Catwoman, همچنین به عنوان بانوی گربه خود شهر امن نگه می دارد و مبارزه با جرم و جنایت! ایجاد جدید به نظر می رسد خنک و لباس است که ترس را در دل مردمان بد در همه جا قرار داده!


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی