عجله شهرستان Gotham بتمناین بازی رتبه بدهید:

شرح: پرش، سر خوردن و اسلاید از طریق مایل پس از مایل از شهرستان Gotham در این platformer بازی. این بازی ترکیبی از دینامیک بازی بازی با صفحه کلید mashing addictiveness حرکت یا کشش ناگهانی بازی.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی