قدرت رنجرز، انتظار: کاهش رباتاین بازی رتبه بدهید:

شرح: انتخاب قهرمان خود را بین سرخ قدرت رنجر یا ربات.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی