داد و بیداد نینجااین بازی رتبه بدهید:

شرح: داد و بیداد نینجا شما اطراف در تاریکی قبل از آنها می دانند که چه اتفاقی می افتد کشتن نگهبانان را دزدکی حرکت کردن در. دریافت کنید که در آن شما نیاز به رفتن.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی