نوجوان لاکپشت نینجا موتاسیوناین بازی رتبه بدهید:

شرح: لاک پشت های نینجا توسط دشمنان خود را در کوچه های تاریک حمله و هدف شما این است که کمک به آنها برای نابود کردن به عنوان بسیاری از آنها را که ممکن است قبل از زمان اجرا می شود. دشمنان خود را از چند گوشه های تاریک در کوچه پدیدار خواهد شد و شما به آنها رسید با ستاره نینجا. استفاده از موشواره به هدف و پرتاب ستاره نینجا. شما باید فقط 60 ثانیه برای کشتن دشمنان بسیاری از که ممکن است. شما نمره 10 امتیاز هر زمان به شما ضربه دشمن.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی