رن و توپ دیوانه Stimpysاین بازی رتبه بدهید:

شرح: هدف شما در رن و Stimpys دیوانه توپ است که پرتاب Stimpy به تا آنجا که می توانید با استفاده از توپ دیوانه است. رن به انفجار توپ پرتاب Stimpy تا آنجا که ممکن است کمک کند. استفاده از بالا و پایین کلید های arrow به موقعیت توپ و سپس دکمه فاصله را به آتش آن را فشار دهید. حرکت نوار در پایین قدرت انفجار کوره توپ را نشان می دهد. هنگامی که نوار قدرت در قدرت کامل به آتش توپ با قدرت حداکثر فاصله را فشار دهید. استفاده از قدرت گوز Stimpy در حالی که او را در هوا با فشار دادن دکمه فاصله به پرتاب او بیشتر است. Stimpy


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی