مخازن حباباین بازی رتبه بدهید:

شرح: شما در حال حباب مخزن مبارزه با تانک های حباب دیگر و جمع آوری حباب در گم حتی بزرگتر. چیزی جز سرگرم کننده تمیز، سالم و بی خطر، حباب.


دستورالعمل: دنبال آموزش داخل بازی.

بیشتر شبیه بازی